5026

De Oeffelter Meent is gelegen op een grofzandige oeverwal van een vroegere rivierloop in de uiterwaard van de Maas. Het gebied wordt doorsneden door een gekanaliseerde beek, de Oeffeltsche Raam, die ter plaatse in de Maas uitmondt. Het omvat een aantal hobbelige graslandpercelen. Dit microreliëf en de overgangen naar meer kleihoudende bodems toe hebben een gevarieerde vegetatie doen ontstaan. Op de zomerdijken komt een aan kalkarme bodem gebonden vorm van stroomdalgrasland voor, die in ons land slechts een beperkte verspreiding heeft. Op voedselrijkere en mogelijk iets vaker overstroomde delen komen glanshaverhooilanden voor. Op de laagste delen en op de voormalige puinstortplaats zijn overstromingsgraslanden en ruigtevegetaties aanwezig.  Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Noord-Brabant een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Brabant (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
ing. Celine Roodhart
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)
drs. Jan van der Winden

Regio: Noord-Brabant


Natura 2000-gebied: Oeffelter Meent


Landschapstype: Rivierenlandschap


Natuurtype: N02 Rivieren, N10 Vochtige schraalgraslanden, N11 Droge schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers