5124
Willinks weust is een afwisselend en kleinschalig gebied. De ondergrond bestaat uit Muschelkalk afgedekt met lemig zand en keileem. Het grondwater stagneert op de schelpkalk, zodat een gedifferentieerd patroon van vocht- en kalkgradiënten bestaat. In het gebied komen soortenrijke loofbossen op natte tot vochtige bodems voor, die voor een groot deel bestaan uit eiken-haagbeukenbossen en oude eikenbossen. Op de moerassige en zandige bodem groeit vochtige ruigte en wilgenstruweel. Verder zijn er diverse schraallanden, waaronder blauwgraslanden en heischrale graslanden aanwezig.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)

Samenstelling werkgroep

drs. Camiel Aggenbach
dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)
drs. Michael van der Valk (secretaris)
prof. dr. ir. Flip Witte

Regio: Gelderland


Natura 2000-gebied: Willinks Weust