5124
Willinks weust is een afwisselend en kleinschalig gebied. De ondergrond bestaat uit Muschelkalk afgedekt met lemig zand en keileem. Het grondwater stagneert op de schelpkalk, wat in een samenspel met breuken een gedifferentieerd patroon van vocht- en kalkgradiënten oplevert. In het gebied komen soortenrijke loofbossen op natte tot vochtige bodems voor, die voor een groot deel bestaan uit eiken-haagbeukenbossen en oude eikenbossen. Op de moerassige en zandige bodem groeit vochtige ruigte en wilgenstruweel. Verder zijn er diverse schraallanden, waaronder blauwgraslanden en heischrale graslanden aanwezig.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in Willinks Weust onder druk staat door verdroging en teveel stikstofdepositie. Ook de waterkwaliteit en het gebrek aan verbinding met omliggende natuur vormen een probleem voor het natuurgebied. De Ecologische Autoriteit ziet dat er recent veel maatregelen zijn genomen in Willinks Weust en onderschrijft dat deze maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam natuurherstel.

De Ecologische Autoriteit concludeert echter ook dat het nodig is aanvullende maatregelen te nemen omdat waarschijnlijk nitraat- en sulfaatrijk water in het natuurgebied terecht komt. Bovendien ontbreekt een duidelijk beeld van de invloed van de steengroeves op de waterhuishouding en de natuur en is nog niet voldoende bekend of de uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben. De Ecologische Autoriteit adviseert dan ook om onderzoek uit te voeren voor beter inzicht in de hydrologie en om zo snel mogelijk effectieve aanvullende maatregelen te kunnen nemen. Daarbij moet zowel worden gekeken naar maatregelen binnen als buiten het natuurgebied. Zo kan de provincie voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en komt het bereiken van de natuurdoelen dichterbij.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)

Samenstelling werkgroep

drs. Camiel Aggenbach
dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)
drs. Evalyne de Swart (secretaris)
prof. dr. ir. Flip Witte

Regio: Gelderland


Natura 2000-gebied: Willinks Weust


Landschapstype: Heuvellandschap


Natuurtype: N10 Vochtige schraalgraslanden, N14 Vochtige bossen