5128
Het Natura 2000-gebied Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid omvat de oeverlanden van de rivier de Linge, die een smal stroomgebied heeft dat tussen Rijn en Waal ligt ingekneld. Door zijn omvang, schaal en dynamiek neemt de Linge een bijzondere positie in in het Nederlandse rivierenlandschap. Het landschap is minder dynamisch dan dat van de Rijn, Waal, Maas en IJssel, maar heeft in veel opzichten toch het karakter van een rivierenlandschap met daarbij behorende landschapselementen, begroeiingen en soorten. Samenhangend met de geringere dynamiek, wordt het gebied gekenmerkt door interessante overgangen naar laagveen, wat tot uiting komt door een diversiteit aan verlandingsgemeenschappen. Door zijn kleinschaligheid is het gebied van groot belang voor de kamsalamander.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland

Samenstelling laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
dr. Wilfried ten Brinke
dr. ir. Gerben van Geest, ing.
mr. drs. Peter Glas (voorzitter)
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)

Regio: Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland


Natura 2000-gebied: Lingegebied en Diefdijk Zuid