shutterstock_61420717

Waarom is er een Ecologische Autoriteit nodig?
In het regeerakkoord is de oprichting van een Ecologische Autoriteit opgenomen. De Ecologische Autoriteit heeft de taak om ervoor te zorgen dat de juiste ecologische informatie bij besluiten beschikbaar is en betrokken kan worden. De Ecologische Autoriteit beoordeelt als onafhankelijke organisatie de onderbouwing van mogelijke maatregelen voor natuurherstel. 

Waarom wordt de Ecologische Autoriteit neergelegd bij de Commissie voor de milieueffectrapportage?
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een verkenning gedaan naar de beste opzet van de Ecologische Autoriteit. Daaruit bleek dat gekeken moet worden naar samenwerking met bestaande, onafhankelijke kennisorganisaties. Het ministerie vroeg aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) om samen met andere kennisorganisaties een plan van aanpak te maken. De Commissie mer heeft ruim 35 jaar ervaring met onafhankelijk adviseren. Zij toetst de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten, met inzet van onafhankelijke deskundigen van universiteiten en kennisinstellingen. 

Is de Ecologische Autoriteit hetzelfde als de Commissie mer? 
Nee, de Ecologische Autoriteit is onafhankelijk en zelfstandig. Aan de Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage is gevraagd de Ecologische Autoriteit uit te voeren. De stichting heeft meerdere taken: advisering over milieueffectrapportage in Nederland en in het buitenland en nu ook de Ecologische Autoriteit. Er is natuurlijk ook een praktische kant, zoals medegebruik van het kantoor, ICT en faciliteiten, dat is wel zo efficie╠łnt en maakt dat de Ecologische Autoriteit snel operationeel kan zijn. 

Zijn de Ecologische Autoriteit en de Commissie voor de milieueffectrapportage onafhankelijk van elkaar? Wat als ze beiden advies uitbrengen over hetzelfde plan of programma?
Er is overlap. Voorzitters van de werkgroepen, werkgroepsecretarissen en een deel van de deskundigen die voor de Ecologische Autoriteit werken, werken ook voor de Commissie mer. Beide adviesorganen zijn in hetzelfde kantoor gevestigd en delen dezelfde faciliteiten. 

Als de Ecologische Autoriteit adviseert over een plan of programma en later adviseert ook de Commissie mer over een milieueffectrapport bij datzelfde plan of programma, dan wordt voor dat tweede advies een andere voorzitter ingezet. Omdat beide adviesorganen een verschillende taak hebben kunnen de adviezen van elkaar verschillen. 

Wie stelt de adviezen van de Ecologische Autoriteit op?
Voor elk advies wordt een werkgroep samengesteld van deskundigen met actuele ecologische kennis, uit de wetenschap en de gebiedspraktijk.
In de bijlage van ieder advies staat de samenstelling van de werkgroep, net als op de projectpagina van het advies.

Hoeveel voorzitters heeft de Ecologische Autoriteit?
De Ecologische Autoriteit heeft één voorzitter en vijf plaatsvervangend voorzitters. Voor elk advies wordt één van deze zes aangewezen als voorzitter van de werkgroep die het advies maakt. Deze voorzitter is verantwoordelijk voor de samenstelling van de werkgroep en voor de inhoud van het advies. Elke voorzitter is voor circa 0,2 FTE (parttime) verbonden aan de Ecologische Autoriteit en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Bij elkaar telt dit op tot circa 1,2 FTE. 

Het Instellingsbesluit van de Ecologische Autoriteit voorziet in de mogelijkheid om naast de voorzitter 14 plaatsvervangende voorzitters te benoemen. Deze mogelijkheid wordt voor minder dan de helft benut, de Ecologische Autoriteit kent vijf plaatsvervangende voorzitters.

Neemt de Ecologische Autoriteit besluiten?
Nee, de Ecologische Autoriteit neemt geen besluiten, dat doet het Rijk of de provincie. Beoordelen of er goede en betrouwbare ecologische informatie aanwezig is voor besluiten, dat is de taak van de Ecologische Autoriteit. 

Voor wie werkt de Ecologische Autoriteit?
De Ecologische Autoriteit richt zich eerst vooral op het toetsen van de natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Daarover adviseert zij aan de provincies (en IPO), Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Kan de Ecologische Autoriteit ook ongevraagd adviseren?
In de eerste fase adviseert de Ecologische Autoriteit over natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Dat zijn gevraagde adviezen. In een latere fase kan de Ecologische Autoriteit ook ongevraagd adviseren over wetenschappelijke inzichten voor besluitvorming over brede ecologische vraagstukken. 

Adviseert de Ecologische Autoriteit alleen over natuurherstel of ook over waterkwaliteit en klimaat? Bekijkt de Ecologische Autoriteit de plannen integraal?
De Ecologische Autoriteit betrekt in haar adviezen niet alleen informatie over de natuur zelf, maar ook informatie over de kwaliteit van bodem, water en lucht die nodig is voor een gezonde natuur. Ook mogelijke maatregelen, zoals waterberging, die effecten op natuur kunnen hebben neemt de Ecologische Autoriteit mee in haar adviezen. 

Waar toetst de Ecologische Autoriteit aan?
De Ecologische Autoriteit toetst met het oog op de beschermde natuur. Deze natuurgebieden en beschermde soorten zijn in de natuurwetgeving vastgelegd, zoals in zogenaamde ‘aanwijzingsbesluiten’. 

Waarom een ontwikkeling van de Ecologische Autoriteit in twee fases?
Op deze manier kan de Ecologische Autoriteit snel van start. De Ecologische Autoriteit richt zich nu eerst op de plannen, zoals natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Pas later is er ruimte om te adviseren over brede ecologische vraagstukken. 

Wie betaalt de Ecologische Autoriteit?
Het ministerie van LNV vergoedt de kosten van de Ecologische Autoriteit. Dat gaat om een kostendekkende basisfinanciering voor de bureaukosten en een vergoeding van de kosten per uitgebracht advies. De Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage, waar de uitvoering van de Ecologische Autoriteit is neergelegd, is een stichting zonder winstoogmerk. 

Hoe verhoudt de Ecologische Autoriteit zich tot de bestuursrechter?
De Ecologische Autoriteit geeft adviezen, die zijn niet bindend. De bestuursrechter doet bindende uitspraken over besluiten waar mensen beroep tegen kunnen aantekenen. Het is aan de partij die advies krijgt van de Ecologische Autoriteit om te motiveren wat zij met het advies doet. 

Zijn de adviezen van de Ecologische Autoriteit openbaar?
De adviezen van de Ecologische Autoriteit en de documenten waarop zij haar advies baseert zijn altijd openbaar en komen op de website.