5020

In navolging op adviezen over natuurgebieden in Zuid-Holland, Limburg en Overijssel heeft de Ecologische Autoriteit nu ook adviezen uitgebracht over drie Natura 2000-gebieden in de provincie Zeeland: Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek. Het advies is om maatregelen te nemen om de natuur en de waterkwaliteit in deze Zeeuws-Vlaamse kreken te herstellen. Een voorbeeld daarvan is het korter houden van gras door meer natuurbeheer met paarden. De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie niet te lang te wachten met maatregelen en om tegelijkertijd meer informatie over de natuur in de drie gebieden te verzamelen. 

Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen. In deze analyses onderbouwen zij wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in de provinciale gebiedsprogramma’s. De minister voor Natuur en Stikstof heeft de Ecologische Autoriteit ingesteld om te beoordelen of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur, zoals de Natura-2000 gebieden.

Uit de beoordeelde natuurdoelanalyses voor de drie Natura 2000-gebieden Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek blijkt dat de natuur in deze kreken onder druk staat. Er is in alle drie de gebieden sprake van een slechte waterkwaliteit en het gras staat op veel plekken te hoog. Voor het herstellen van de natuur is daarom een betere waterkwaliteit nodig en moeten er vaker paarden of ganzen grazen om het gras korter te houden. Beschermde planten als kruipend moerasscherm kunnen daarvan profiteren. Verder moeten de gebieden vaker onder water komen te staan. De Ecologische Autoriteit adviseert om snel maatregelen te nemen. 

In de drie gebieden worden al goede maatregelen genomen, maar de Ecologische Autoriteit mist nog belangrijke natuurinformatie. Zo is preciezer inzicht nodig in het systeem: hoe gaat het met de bodem en het water in de gebieden, wat is de rol van stikstof? Met die informatie worden niet alleen de problemen duidelijk, maar ook de onderliggende oorzaken. Deze kennis is nodig om te weten aan welke knoppen de provincie kan of moet draaien om de natuur te verbeteren. De Ecologische Autoriteit adviseert dit gericht in een kennisprogramma voor deze gebieden uit te werken. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken is duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om nu al tot actie over te gaan. 

In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld door de Ecologische Autoriteit. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.