5077
Het Aamsveen is een hoogveengebied dat ooit deel uitmaakte van een veel groter hoogveencomplex, dat zich ook over de grens heen uitstrekt. Het gedeelte op Nederlands grondgebied is betrekkelijk klein, maar omvat een goed ontwikkelde gradiënt van hoogveen in het oosten naar het beekdallandschap in het westen. De vegetatie verandert van hoogveen met natte heide via vochtige heide en heischrale graslanden op de overgang naar natte schraalgraslanden in het beekdal zelf. Langs de randen van het veen komen natuurlijke berkenbroekbossen voor met gagelstruweel. Het broekbos langs de beek is van een zeer gevarieerde samenstelling met soorten van rijkere bodems.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de analyse blijkt dat Aamsveen te maken heeft met hydrologische problemen zoals verdroging en te veel stikstof. Bovendien is de oppervlakte van veel van de habitats beperkt. De Ecologische Autoriteit ziet dat er in de natuurdoelanalyse al veel maatregelen opgenomen zijn, maar dat een groot deel hiervan nog niet is uitgevoerd. Ondertussen zet verslechtering van het voor dit gebied kenmerkende hoogveen door. De Ecologische Autoriteit benadrukt daarom met klem de nog niet uitgevoerde maatregelen alsnog in gang te zetten. Daarnaast is het advies zo snel mogelijk te starten met uitwerking van maatregelen die buiten het gebied kunnen worden getroffen. Het gaat hier onder andere om hydrologische maatregelen, zoals verminderen ontwatering en beperken bemesting in aangrenzende percelen. Ook het fors terugdringen van de stikstofdepositie is essentieel. Hiermee worden de benodigde systeemcondities gecreëerd om het hoogveen te laten herstellen en op termijn uit te breiden.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels elf adviezen uitgebracht over de Overijsselse natuurdoel­analyses. Hieruit komen een aantal opmerkingen en adviezen naar voren die voor alle elf hetzelfde zijn. Zo wordt niet duidelijk hoe informatie uit de ecologische landschapsanalyse is gebruikt bij het bepalen van knelpunten, de oorzaken hiervan en bij de formulering van maatregelen. Ook wordt niet beschreven hoe effectief maatregelen zijn en of hiermee de instandhoudingsdoelen worden behaald. Verder is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het ontbreken van gegevens en hoe specifieke gebiedskennis van bijvoorbeeld de betrokken beheerders bijdraagt aan de informatie over het gebied.

Samenvattend adviseert de Ecologische Autoriteit alle Overijsselse natuurdoelanalyses te verbeteren met aanvullende informatie en betere onderbouwing van knelpunten en benodigde maatregelen, zodat goede besluiten genomen kunnen worden in het gebiedsprogramma. Tegelijk ligt er voor Aamsveen een opgave voor herstel van het hoogveen. Er mag niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is, gezien de voortschrijdende verslechtering.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Overijssel (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Landschap Overijssel

Samenstelling laatste werkgroep

Wouter Berendsen, MSc (secretaris)
drs. Gert Dekker
drs. Reinoud Kleijberg
prof. dr. Henk Siepel
ir. Kees Slingerland (voorzitter)

Regio: Overijssel


Natura 2000-gebied: Aamsveen


Landschapstype: Cultuurlandschap, Droog zandlandschap, Nat zandlandschap


Natuurtype: N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N07 Droge heiden, N10 Vochtige schraalgraslanden